Загальна інформація про Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму

20 червня 2022 року Верховною Радою України було затверджено Антикорупційну стратегію на 2021–2025 роки.

Згідно із законом Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання відповідної державної антикорупційної програми, яку розробляє Національне агентство з питань запобігання корупції, а затверджує – Кабінет Міністрів України.

У кожній із пріоритетних сфер Антикорупційна стратегія визначає ключові проблеми та формулює стратегічні результати, яких слід досягти для їх вирішення. Ці результати сформульовано таким чином, щоб вони давали однозначне розуміння комплексу заходів, необхідних для їх реалізації.

Щодо кожного з очікуваних стратегічних результатів у державній антикорупційній програмі визначаються заходи, показники результативності виконання кожного заходу, виконавці заходу, строки виконання заходу, а також джерела та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх виконання.

Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки – це загальнодержавний стратегічний документ, розроблений на виконання Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220.

Ключові цілі ДАП на 2023–2025 роки:

 • забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • досягнення значного прогресу в запобіганні та протидії корупції;
 • забезпечення належного процесу післявоєнного відновлення України.

Основні принципи антикорупційної політики у 2021–2025 роках, що були покладені в основу розробки ДАП на 2023–2025 роки:

 • оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, реалізація чого передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами;
 • тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, що супроводжуються високим рівнем корупції, до запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики;
 • усунення випадків реалізації одним і тим самим органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики;
 • цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності;
 • створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;
 • забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що створює й додатковий превентивний ефект;
 • формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Варто звернуту увагу на те, що із набранням чинності Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки та Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки в Україні відбулася суттєва зміна концептуального підходу до формування державної антикорупційної політики.

Попередня Антикорупційна стратегія та Державна програма з її реалізації (2014–2020 роки) зосереджувалася на пріоритетах, пов’язаних із створенням системи сучасних антикорупційних інструментів (правових інститутів), та розбудові системи антикорупційних органів, що мали забезпечити ефективну реалізацію цих інструментів.

При цьому мінімізація корупції в окремих секторах/сферах суспільного життя відбувалося через проведення галузевих реформ, які здійснювалися шляхом реалізації положень інших програмних документів держави (Програми дій Уряду, щорічних Планів пріоритетних дій Уряду тощо).

Концепція ж Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки ґрунтується на поєднанні обох зазначених підходів, адже у розділах 2 і 4 цих документів визначено напрями подальшого удосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції, а у розділі 3 – найбільш пріоритетні сфери з точки зору подолання корупції.

Збалансоване поєднання цих підходів надасть змогу не лише знизити рівень корупції, підвищити довіру громадян до органів влади, а й суттєво підвищити темпи соціально-економічного зростання України.

Визначення цих пріоритетних сфер у запобіганні та протидії корупції на 2021–2025 роки відбулося з огляду на результати соціологічних досліджень щодо стану, динаміки та поширеності корупції в Україні, а також за результатами аналізу ефективності реалізації антикорупційної політики.

Вчасне та належне виконання заходів, передбачених ДАП, забезпечить досягнення очікуваних стратегічних результатів та вирішення ключових проблем, визначених у Антикорупційній стратегії на 2021–2025 роки, а отже й досягнути поставлених цілей щодо запобігання та протидії корупції у 2023–2025 роках.