Моніторинг виконання Державної антикорупційної програми

Моніторинг виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки спрямований на відстеження прогресу у виконанні кожного конкретного заходу ДАП станом на певну календарну дату (31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня).

Моніторинг здійснюється у такі періоди:

  • із 16 квітня до 16 травня – за I квартал поточного року та попередні періоди;
  • із 16 липня до 16 серпня – за II квартал поточного року та попередні періоди;
  • із 16 жовтня до 16 листопада – за III квартал поточного року та попередні періоди;
  • із 16 січня до 16 лютого – за IV квартал минулого року та попередні періоди.

Моніторинг стану виконання заходів відбувається шляхом отримання уповноваженим аналітиком НАЗК інформації від впроваджувача про стан виконання заходів ДАП, що вноситься до внутрішньої частини Інформаційної системи. Впроваджувачем заходів на виконання ДАП є уповноважена службова особа державного органу, органу місцевого самоврядування або іншого суб'єкта, визначеного виконавцем заходів, передбачених ДАП. При цьому, впроваджувач подає до Національного агентства через внутрішню частину Інформаційної системи інформацію шляхом створення одного з двох типів повідомлень:

про хід виконання заходу - для заходів ДАП, виконання яких розпочато (але не завершено) і стосовно яких наявна інформація щодо поточного стану (початку, прогресу) виконання заходу ДАП;

про результат виконання заходу - для заходів ДАП, які повністю або частково виконано.

Аналітик здійснює розгляд повідомлення наданого впроваджувачем, ознайомлюється з іншою інформацією про стан виконання заходу ДАП, та проводить комплексний аналіз повідомлення. За результатами аналізу аналітиком повідомлення та іншої інформації про стан виконання заходу ДАП захід набуває в Інформаційній системі таких статусів:

"Не розпочато" або "Виконується" - якщо було подано повідомлення про хід виконання заходу;

"Виконано", "Виконано частково" або "Не виконано"- якщо було подано повідомлення про результат виконання заходу;

Схематично процедура проведення моніторингу стану виконання заходів ДАП може бути представлена так:

Схема  проведення моніторингу стану виконання заходів ДАП

Оцінка ефективності реалізації ДАП та АС

Оцінка ефективності реалізації ДАП та АС відбувається шляхом аналізу очікуваних стратегічних результатів, а також індикаторів досягнення кожного із них.

Для кожного індикатора залежно від його значимості для досягнення відповідного очікуваного стратегічного результату, визначено певну питому вагу у відсотках, загальна сума яких дорівнює 100 відсоткам.

Під час оцінки ефективності реалізації ДАП аналітик НАЗК використовує такі типи індикаторів, як :

  • моноіндикатор - показник, який характеризує будь-який одиничний об'єкт, що перебуває на дату оцінки в одному з двох можливих станів (наявність / відсутність певного факту, стану, результату тощо);
  • складений (сумарний) - індикатор, який складається із сукупності відносно самостійних кількісних та/або якісних характеристик (субіндикаторів), кожна з яких має фіксоване програмне значення частки (у відсотках);
  • прогресивний (динамічний) - індикатор, програмне значення якого є змінним у визначених межах;
  • змішаний (складено-прогресивний) - індикатор, який складається з сукупності відносно самостійних кількісних та/або якісних характеристик (субіндикаторів), кожна з яких має змінне програмне значення;
  • змішаний (прогресивно-складений) - індикатор, програмне значення частки якого є змінним в межах, та визначається як сума програмних значень часток субіндикаторів, які мають фіксоване програмне значення.

Оцінка ефективності реалізації ДАП та АС здійснює у два етапи, при цьому:

I етап – передбачає здійснення аналітиком НАЗК зіставлення опису індикатора, його субіндикаторів (за наявності) з отриманою з визначених Національним агентством джерел інформацією про явища, події та факти, які стосуються зазначеного опису. За результатами такого зіставлення аналітиком у разі збігу фактичного стану оцінюваного об'єкта з описом індикатора (субіндикатора) присвоюється частці цього індикатора (субіндикатора) відповідне фактичне значення, виражене у відсотках. Результати першого етапу оцінки аналітик вносить до внутрішньої частини Інформаційної системи.

II етап – передбачає здійснення аналітиком засобами внутрішньої частини Інформаційної системи оцінки досягнення очікуваних стратегічних результатів. У разі, якщо для оцінки досягнення очікуваного стратегічного результату передбачено один індикатор, присвоєне йому фактичне значення виступає мірою оцінки ступеня досягнення цього результату. У випадку ж якщо для оцінки досягнення очікуваного стратегічного результату передбачено 2 і більше індикаторів, мірою оцінки ступеня досягнення цього результату виступає сума фактичних значень часток цих індикаторів.