ЗВЕДЕНА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ, ПРОБЛЕМ ТА ОСР

Напрямок: 1.5. Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній

Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
5 5 3 16
29
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 5 ( 17.2%)
Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Статус % виконання заходів (повністю та частково) Оцінка досягнення ОСР Середній рівень ОСР
Напрямок 1.5. Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній
17.2% 5 / 29
0.0%
Проблема 1.5.1. Обтяжливий та непрозорий механізм утворення, діяльності та припинення політичних партій
11.1% 1 / 9
0.0%
1.1 ОСР 1.5.1.1. На законодавчому рівні забезпечено сприятливі умови для утворення політичних партій, зокрема спрощено порядок створення та державної реєстрації політичних партій 1.5.1.1.1 Супроводження розгляду проекту Закону України “Про політичні партії” у Верховній Раді України (зокрема, у разі застосування до нього Президентом України права вето) після проведення консультацій із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України, відповідно до якого: 1) забезпечено сприятливі умови для утворення та державної реєстрації політичних партій шляхом виключення вимоги до рішення про створення політичної партії щодо збору підписів в кількості не менше 10 тис. громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраних не менш як у двох третинах районів мм. Києва і Севастополя, а також не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим; 2) зобов’язано Центральну виборчу комісію щороку до 1 лютого подавати до Мін’юсту інформацію про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року; 3) зобов’язано Мін’юст звернутися до суду з позовом про анулювання державної реєстрації політичної партії у разі отримання від Центральної виборчої комісії інформації про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року; 4) визначено принципи утворення та діяльності політичних партій, зокрема: верховенства права, законності, поваги до конституційного ладу та суверенітету держави, недопущення дискримінації, дотримання рівності та внутрішньопартійної демократії, репрезентативності, інституціоналізації, прозорості та відкритості діяльності політичної партії; 5) визначено вимоги до змісту статуту політичної партії, які включають, зокрема, визначення в статуті: обсягу та строків повноважень керівних, контрольно-ревізійних та інших статутних органів політичної партії, порядку зміни їх складу; процедур та гарантій скликання політичною партією позачергових з’їздів (зборів, конференцій), зокрема на вимогу визначеної кількості членів партії та/або на вимогу організацій партії; загальної структури та повноважень структурних утворень політичної партії; 6) визначено створення політичними партіями арбітражних органів, уповноважених розглядати питання щодо виконання вимог статуту членами партії, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності арбітражних органів політичної партії; 7) встановлено обмеження права на участь у виборчому процесі політичної партії у разі неподання нею до Національного агентства два і більше разів підряд або тричі протягом останніх двох звітних років звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 8) визначено новий механізм розподілу бюджетних коштів з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар’єра на виборах народних депутатів України: право на отримання державного фінансування мають політичні партії, які на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримали не менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі; 9) визначено вичерпний перелік: а) заборон політичним партіям використовувати кошти державного фінансування, зокрема для фінансування діяльності, яка не передбачена або заборонена статутом політичної партії; погашення будь-якої заборгованості, що утворилася у політичної партії до дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання; перерахування до виборчих фондів; б) пріоритетних напрямів використання політичними партіями коштів державного фінансування, зокрема на розвиток політичних партій відповідно до їх статутних завдань, підвищення якості комунікацій та зав’язків політичних партій з виборцями, підвищення інтересу жінок та молоді до політичної діяльності; 10) визначено моніторинг як систему постійного спостереження за фінансово-господарською та іншою діяльністю політичних партій з метою ідентифікації ризиків; 11) визначено суб’єкта затвердження правил проведення моніторингу фінансово-господарської та іншої діяльності політичних партій Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 1
0.0%
2.1 ОСР 1.5.1.2. Політична система очищена від політичних партій, які не беруть участі в загальнодержавних виборах протягом 10 років, відповідно до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» 1.5.1.2.1 Підготовка та подання Центральною виборчою комісією до Мін’юсту інформації про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року Центральна виборча комісія Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 4
0.0%
2.2 1.5.1.2.2 Щорічне до 1 лютого подання Центральною виборчою комісією до Мін’юсту інформації про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року Центральна виборча комісія Виконання заходу не розпочато Не розпочато
2.3 1.5.1.2.3 Підготовка та надіслання Мін’юстом позовних заяв до суду про анулювання державної реєстрації політичних партій на підставі отриманої від Центральної виборчої комісії інформації про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року Міністерство юстиції України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
2.4 1.5.1.2.4 Щорічне оприлюднення статистичної інформації про політичні партії, щодо яких прийнято судові рішення у справах, розпочатих за позовними заявами, зазначеними у підпункті 1.5.1.2.4 Міністерство юстиції України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
4.1 ОСР 1.5.1.4. На законодавчому рівні спрощено процедуру припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням 1.5.1.4.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким визначено спрощену процедуру припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років Міністерство юстиції України Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 3
0.0%
4.2 1.5.1.4.2 Розроблення нормативно-правового акта, яким визначено форму заяви (за спрощеною процедурою) про припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням (саморозпуск) у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років Міністерство юстиції України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
4.3 1.5.1.4.3 Видання нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 1.5.1.4.2 Міністерство юстиції України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
5.1 ОСР 1.5.1.5. На законодавчому рівні встановлено перелік систематичних істотних порушень вимог законодавства про політичні партії, наслідком яких може бути обмеження на участь у виборчому процесі політичних партій на підставі рішення суду 1.5.1.5.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, яким встановлено, що звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій, передбачені статтею 17 Закону України “Про політичні партії в Україні”, які не були подані політичними партіями за попередні звітні періоди під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, а також у період дії правового режиму воєнного стану, подаються до Національного агентства не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, що настає за кварталом, в якому дію правового режиму воєнного стану припинено або скасовано Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
100% 1 / 1
0.0%
Проблема 1.5.2. Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними
50% 1 / 2
0.0%
1.1 ОСР 1.5.2.1. Усунуто можливості для здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків 1.5.2.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, яким установлено: 1) обмеження загального річного розміру (суми) внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина України: не більше 20 відсотків його сукупного доходу за останні п’ять календарних років; 2) заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, які діють в чужих інтересах Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
100% 1 / 1
0.0%
4.1 ОСР 1.5.2.4. Встановлено порядок використання недрукованих засобів масової інформації, зовнішньої реклами, соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії 1.5.2.4.1 Супроводження розгляду у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування Президентом України права вето) проекту Закону України “Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації” (реєстраційний номер 8310 від 27 грудня 2022 р.) Міністерство культури та інформаційної політики України Прогресу виконання заходу немає Виконується
0% 0 / 1
0.0%
Проблема 1.5.3. Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення
16.7% 3 / 18
0.0%
1.1 ОСР 1.5.3.1. Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій 1.5.3.1.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується
0% 0 / 7
0.0%
1.2 1.5.3.1.2 Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким регламентовано порядок ведення ІТ-системи Національного агентства, що забезпечуватиме, зокрема, подання і оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді. Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
1.3 1.5.3.1.3 Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
1.4 1.5.3.1.4 Погодження проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2, із заінтересованими органами Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
1.5 1.5.3.1.5 Видання проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2 Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
1.6 1.5.3.1.6 Удосконалення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, яке дає можливість подання фінансових звітів в електронній формі політичним партіям, суб’єктам виборчого процесу, суб’єктам референдумів Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
1.7 1.5.3.1.7 Розроблення та впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, призначеної для забезпечення автоматизації виборчих процедур у Центральній виборчій комісії та виборчих комісіях нижчого рівня під час проведення виборів Центральна виборча комісія Прогресу виконання заходу немає Виконується
2.1 ОСР 1.5.3.2. Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних 1.5.3.2.1 Розроблення проектів спільних актів Національного агентства та інших державних органів, які є держателями інформаційно-комунікаційних та довідкових систем, реєстрів, баз даних, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну інформацією ІТ-системи Національного агентства з іншими електронними та довідковими системами, реєстрами, базами даних Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано невчасно та повністю Виконано
60% 3 / 5
0.0%
2.2 1.5.3.2.2 Проведення громадського обговорення проектів актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
2.3 1.5.3.2.3 Погодження проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
2.4 1.5.3.2.4 Прийняття проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1 Національне агентство з питань запобігання корупції Захід виконано вчасно і повністю Виконано
2.5 1.5.3.2.5 Проведення перевірки поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо: 1) своєчасності подання фінансової звітності; 2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії; 3) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії; 4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади в установленій граничній сумі на рік, в якому здійснюється внесок, — протягом строку дії такого договору та протягом року після припинення його дії Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
3.1 ОСР 1.5.3.3. Запроваджено ризик-орієнтований підхід до здійснення контролю за діяльністю політичних партій 1.5.3.3.1 Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким визначено правила проведення вибіркової перевірки фінансових звітів суб’єктів виборчого процесу (крім кандидатів на пост Президента України та політичних партій) відповідно до визначених критеріїв ризиків Національне агентство з питань запобігання корупції Захід не виконано Не виконано
0% 0 / 4
0.0%
3.2 1.5.3.3.2 Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
3.3 1.5.3.3.3 Погодження проекту нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи Національне агентство з питань запобігання корупції Не розпочато
3.4 1.5.3.3.4 Щоквартальне інформування 100 відсотків політичних партій, у діяльності яких виявлено ризикові операції за результатом моніторингу у відповідному кварталі в автоматичному режимі Національним агентством Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу розпочато вчасно Виконується
5.1 ОСР 1.5.3.5. Забезпечено ефективний розподіл повноважень між Центральною виборчою комісією і Національним агентством щодо контролю за фінансуванням політичної діяльності та передвиборної агітації 1.5.3.5.1 Супроводження розгляду проекту змін до Виборчого кодексу України у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого: 1) передбачено електронне подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників виборчого процесу на порталі політичних фінансів Національного агентства; 2) встановлено обов’язок здійснення повної перевірки фінансових звітів, які подано розпорядниками виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій та вибіркового контролю за фінансуванням виборчих кампаній інших суб’єктів виборчого процесу; 3) визначено, що функцію контролю (аналізу) фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів здійснює Національне агентство Національне агентство з питань запобігання корупції Виконання заходу не розпочато Не розпочато
0% 0 / 2
0.0%
5.2 1.5.3.5.2 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено, що функція контролю (аналізу) фінансових звітів учасників референдумів повністю переходить до Національного агентства Національне агентство з питань запобігання корупції Прогрес виконання заходу наявний Виконується